Disclaimer


DEZE SITE EN AANVERWANTE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN ONDER DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. LEES DE VOLGENDE INFORMATIE AANDACHTIG. DOOR DEZE WEBSITE TE BLIJVEN GEBRUIKEN STEMT U IN MET ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN. GAAT U NIET AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN? VERLAAT DAN ONMIDDELLIJK DEZE WEBSITE.

BELANGRIJK BERICHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) regelen het gebruik van de please complete, met inbegrip van,maar niet beperkt tot het gebruik van alle inhoud, gegevens, afbeeldingen, informatie en andere materialen beschikbaar op of via deze website (gezamenlijk de ‘Site’). Deze Algemene Voorwaarden zijn een aanvulling op elke andere overeenkomst met Galapagos Biopharma Belgium BV en/of de vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door Galapagos Biopharma Belgium BV of Galapagos Biopharma Belgium BV controleren (‘Galapagos’), met inbegrip van elke overeenkomst die het gebruik regelt door u of uw organisatie van de producten of diensten van Galapagos. Daarnaast kunnen bepaalde zones van de Site en bepaalde gegevens, inhoud of diensten die via de Site worden aangeboden, onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden specifiek voor die zones, of het gebruik van die gegevens, inhoud of diensten.

Galapagos verleent u hierbij een niet-exclusieve licentie om de Site uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (bv. biowetenschappelijk onderzoek, informatie opzoeken). Als voorwaarde voor het gebruik van deze Site garandeert u dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. In het bijzonder mag u de Site of enige inhoud die via de Site beschikbaar wordt gesteld, niet gebruiken (a) om diensten te verlenen aan iemand, (b) in een klinische diagnostische en/of therapeutische omgeving waar gegevens van een monster van een persoon worden overgedragen aan zijn of haar zorgverlener, of (c) in het kader van diagnostische en/of therapeutische producten of diensten. U mag geen software of technologie die aan de basis ligt van de Site of die via de Site wordt aangeboden, reverse engineeren, deconstrueren, deassembleren of decompileren. Wanneer u deze Algemene Voorwaarden schendt, zal uw toestemming om deze Site te gebruiken, automatisch worden ingetrokken.

De inhoud van de Site mag niet worden verspreid, gewijzigd, gereproduceerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos. U mag enkel de inhoud van de Site downloaden, op voorwaarde dat u alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt en alle toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers naleeft. Behoudens de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is elk gebruik van deze materialen op een andere website of computeromgeving in een netwerk voor welk doel dan ook verboden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze beperkte licentie om de Site te gebruiken onder deze Algemene Voorwaarden u geen andere rechten of licenties verleent, bij wijze van implicatie, uitsluiting of anderszins, op grond van de intellectuele-eigendomsrechten van Galapagos of een derde partij. Zonder beperking van het vorige, mag niets in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd als een recht of licentie om enige technologie of gerelateerde producten of diensten van Galapagos te maken, te hebben gemaakt, te gebruiken, te verkopen, aan te bieden om te verkopen, te importeren, te leasen of te verdelen. Indien deze Site wordt gebruikt in verband met een product of dienst van Galapagos, is de in deze Algemene Voorwaarden verleende licentie onderworpen aan de beperkingen van elke licentie beschreven in de Algemene Voorwaarden van Galapagos met betrekking tot het gebruik van dit product of deze dienst.

Kopieën en updates van deze Algemene Voorwaarden

U kunt deze Algemene Voorwaarden afdrukken met behulp van de printknop of printfunctie in uw browser. We raden u aan om een kopie te bewaren voor toekomstig gebruik. Houd er echter rekening mee dat wij deze Algemene Voorwaarden op elk moment kunnen herzien en dat u door de Site te blijven gebruiken akkoord gaat met elke toekomstige herziening ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Algemene Voorwaarden te bekijken. U mag de bijgewerkte Algemene Voorwaarden afdrukken via uw browser.

Eigendom

De Site is eigendom van en wordt beheerd door Galapagos Biopharma Belgium BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België en ondernemingsnummer 0727.786.248 (RPR Antwerpen, afd. Mechelen) (hierna ‘Galapagos’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’ genoemd). De inhoud, gegevens, informatie en andere materialen op of rechtstreeks toegankelijk via de Site zijn eigendom van Galapagos, zijn dochterondernemingen, filialen, licentiegevers en/of leveranciers. De Site wordt beschermd door het Belgische en internationale auteurs- en merkenrecht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze Algemene Voorwaarden of eventuele toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, zijn voorbehouden aan Galapagos en/of zijn leveranciers en licentiegevers. Alle gemaakte kopieën van het materiaal of andere gegevens die via de Site worden verstrekt, moeten de oorspronkelijke copyright- en andere eigendomsvermeldingen bevatten.

Geen framing

Het is verboden te framen of framingtechnieken te gebruiken om namen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of formulieren) van Galapagos en/of onze filialen of dochterondernemingen te gebruiken, te omsluiten of toe te voegen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Galapagos.

Bevoegdheidskwesties

Galapagos controleert en beheert deze Site vanuit zijn kantoren in België. Galapagos verklaart niet dat de materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Wie kiest om deze Site vanuit een andere locatie te openen, doet dit op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale of nationale wetgeving, indien en voor zover die van toepassing is.

Handelsmerken

Galapagos is een geregistreerd handelsmerk van Galapagos. De handelsmerken van Galapagos mogen niet worden gebruikt in het kader van producten of diensten die niet van Galapagos zijn, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of die Galapagos en/of zijn dochterondernemingen of filialen in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze Site worden gebruikt, behoren toe aan hun respectieve eigenaars. Galapagos maakt geen enkele aanspraak op de merken van anderen die op de Site kunnen voorkomen. Het gebruik van deze Site geeft u niet het recht om de merken van Galapagos of enige andere entiteit te gebruiken.

Gebruik van uw gegevens en communicaties door ons

Galapagos zal de nodige veiligheidsprocedures handhaven met betrekking tot de toegang tot en/of het onderhoud van de informatie die u via de Site verstrekt (hierna ‘Gegevens’ genoemd), die redelijkerwijs passende technische en organisatorische waarborgen bieden tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Door deze Site te gebruiken verleent u Galapagos de toestemming en een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke licentie om uw Gegevens te reproduceren, te verzenden, weer te geven, bekend te maken en ze anders uitsluitend te gebruiken voor de verwerking van uw verzoeken en transacties, het onderhoud en de verbetering van de Site, maar niet voor andere commerciële doeleinden, tenzij anders bepaald in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die u met Galapagos hebt.

Met uitzondering van de hierboven vermelde Gegevens erkent u dat alle communicaties of materialen van welke aard ook die u e-mailt, post of doorstuurt naar of via de Site, met inbegrip van vragen, opmerkingen, suggesties en andere informatie (uw ‘Communicaties’), door Galapagos als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd worden behandeld. Door de Site te gebruiken geeft u Galapagos een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke licentie om uw Communicaties te reproduceren, te verzenden, weer te geven, bekend te maken en anderszins te gebruiken voor redelijke zakelijke doeleinden.

U ERKENT DAT VEILIGHEIDSMAATREGELEN VAN NATURE OMZEILD KUNNEN WORDEN EN GALAPAGOS GARANDEERT NIET EN KAN NIET GARANDEREN DAT ONBEVOEGDEN DIE ERIN SLAGEN DEZE MAATREGELEN TE OMZEILEN, ER GEEN TOEGANG TOE ZULLEN KRIJGEN. DE SITE KAN MET NAME WORDEN GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN DATA, EN DEZE VIA HET INTERNET DOOR TE STUREN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT GALAPAGOS HET INTERNET NIET BEHEERT OF CONTROLEERT EN DAT: (I) VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN, OF ANDERE ONGEWENSTE GEGEVENS OF SOFTWARE; OF (II) ONBEVOEGDE GEBRUIKERS (bv. HACKERS) TOEGANG KUNNEN PROBEREN TE KRIJGEN TOT DE SITE EN/OF UW GEGEVENS EN/OF ANDERE INFORMATIE, COMPUTERS, EN/OF NETWERKEN EN DEZE KUNNEN BESCHADIGEN. GALAPAGOS KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DERGELIJKE ACTIVITEITEN. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID EN INTEGRITEIT VAN UW INFORMATIE EN SYSTEMEN.

U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en deze te laten aanpassen of verwijderen uit onze bestanden. Vragen naar de juistheid van identificatiegegevens die eerder via deze Website aan Galapagos zijn verstrekt, of verzoeken om informatie te laten verwijderen, moeten worden gericht aan webmaster@glpg.com.

Hyperlinks naar deze Site

Behalve zoals specifiek vermeld in deze Algemene Voorwaarden, mag u geen hyperlinks naar deze Site maken. U mag hyperlinks naar de Site plaatsen op een niet-commerciële website zonder winstoogmerk of binnen een niet-commerciële softwaretoepassing voor analyse, die gratis toegankelijk zijn voor het publiek, op voorwaarde dat ‘diepe links’ (bv. hyperlinks die niet naar onze startpagina gaan die zich momenteel bevindt op www.glpg.com, www.glpg.nl en www.galapagosgenomics.com) in overeenstemming zijn met eventuele aanvullende voorwaarden en/of technische instructies die Galapagos geregeld op de Site kan vermelden. Indien u op een andere manier een link naar deze Site wilt plaatsen, moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos hebben. U mag geen links naar deze Site plaatsen op een manier die aangeeft of impliceert dat er enige band is tussen u of uw organisatie en Galapagos, of dat Galapagos u of uw organisatie op enige manier sponsort, goedkeurt of aanbeveelt. Elke toegelaten link naar deze Site moet Galapagos duidelijk identificeren als de eigenaar van deze Site. Galapagos behoudt zich het recht voor om links naar de Site om te leiden naar een pagina van haar keuze.

Externe hyperlinks van de Site

.De Site bevat hyperlinks naar websites van derden. Externe hyperlinks naar of van de Site vormen geen bekrachtiging of aanbeveling door Galapagos van een derde partij of haar website, producten, middelen of andere informatie. Een externe hyperlink naar een site impliceert niet dat Galapagos verbonden is met de website van de derde of deze sponsort. Galapagos is niet verantwoordelijk voor software, gegevens of andere informatie beschikbaar op websites van derden. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle gebruiksvoorwaarden voor websites van derden. U erkent dat Galapagos niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies ten gevolge van uw toegang tot, gebruik van of vertrouwen in websites, software, gegevens of andere informatie van derden.

Aanvaardbaar gebruik

U mag geen materiaal verzenden naar of via de Site dat (a) het genot van de Site door een andere gebruiker beperkt, (b) onwettig, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, godslasterlijk of anderszins beledigend is, (c) crimineel gedrag vormt of aanmoedigt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier een wet schendt, (d) de rechten van een derde schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot patenten, auteursrechten, handelsmerken, privacy of enig ander eigendomsrecht, (e) een virus of ander schadelijk bestanddeel bevat, of (f) valse of misleidende oorsprongaanduidingen of feitelijke vaststellingen bevat. Galapagos behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie bekend te maken die nodig is om te voldoen aan een wet, voorschrift, overheidsverzoek, gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere wettelijke procedure, en om alle informatie te bewerken of te verwijderen die Galapagos beschouwt als aanstootgevend, schadelijk voor de Site of in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

Gebruik van robots

Galapagos staat op dit moment het gebruik van robots, spiders, crawlers en dergelijke in verband met de Site niet toe zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos. Deze beperking geldt niet voor het gebruik van dergelijke mechanismen om de inhoud van de Site te indexeren voor gebruik in verband met zoekmachines en andere online directories.

Registratie

Het kan zijn dat u zich moet aanmelden om toegang te krijgen tot sommige delen van de Site. Door het aanmeldingsformulier in te vullen verklaart u dat de informatie op uw aanmeldingsformulier volledig en accuraat is en dat u onmiddellijk contact zult opnemen met Galapagos om deze informatie bij te werken indien deze verandert. Om u aan te melden moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en voor elk gebruik van de Site met uw wachtwoord. U moet Galapagos onmiddellijk op de hoogte brengen van elk bekend of vermoed niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

Hoewel Galapagos de integriteit en nauwkeurigheid van de Site tracht te verzekeren, geeft het geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de Site. De Site kan tikfouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevatten of er kunnen niettoegestane toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen aan de Site zijn aangebracht door derden. Gelieve Galapagos op de hoogte te brengen van eventuele onnauwkeurigheden, zodat deze gecorrigeerd kunnen worden. De informatie op de Site kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Updates

Galapagos kan deze Site op elk moment verbeteren en/of wijzigen. Hoewel we de informatie op deze Site periodiek proberen bij te werken, kunnen de informatie, materialen en diensten die op of via deze Site worden verstrekt soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Galapagos is niet verplicht om de informatie op deze Site bij te werken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bijwerken ervan. We doen geen uitspraken over de volledigheid, juistheid of geldigheid van enige informatie op deze Site, en verbinden ons er niet toe de informatie op deze Site bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins. Het is uw verantwoordelijkheid om informatie op deze Site te controleren voordat u erop vertrouwt.

Geen garantie

DE SITE EN ALLE INFORMATIE DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR IS, WORDT AANGELEVERD ‘ZOALS DEZE IS’, MET EVENTUELE FOUTEN, EN ‘ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS’. GALAPAGOS GARANDEERT NIET DAT DE SITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET, NOCH DAT DE RESULTATEN VAN EENDER WELKE VRAAG VOLLEDIG OF ACCURAAT ZIJN. GALAPAGOS GARANDEERT NIET DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS, OF DAT GEBREKEN AAN DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE GARANDEERT OF ONDERSCHRIJFT GALAPAGOS NIET DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE SEQUENTIEGEGEVENS, ANNOTATIES, BESCHRIJVINGEN, IDENTIFICATIES OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SITE WORDEN WEERGEGEVEN, VERSPREID, GELINKT OF WAAR OP ENIGE ANDERE MANIER VIA DE SITE NAAR WORDT VERWEZEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST GALAPAGOS ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-SCHENDING, CONFORMITEIT MET ENIGE VOORSTELLING OF BESCHRIJVING, VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT VAN DE INFORMATIE, STILZWIJGEND GENOT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Beperking van aansprakelijkheid

NOCH GALAPAGOS NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS ZIJN OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, MORELE SCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE INFORMATIE DIE EROP STAAT, HOE OOK ONTSTAAN, ZELFS ALS GALAPAGOS OF ZIJN VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT WETTELIJK VERBODEN IS. HET ENIGE WAT U KUNT DOEN ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE SITE, SITEGERELATEERDE DIENSTEN EN/OF DE GELINKTE WEBSITES, IS STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE BETROKKEN DIENSTEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in Galapagos te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims (inclusief advocatenhonoraria en -kosten) die voortvloeien uit uw (a) gebruik van de Site, (b) schending van enig recht van een derde partij, of (c) schending van deze Algemene Voorwaarden. U stemt ermee in om zo goed als redelijkerwijs van u verwacht kan worden, mee te werken aan de verdediging van enige claim. Galapagos behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderhevig is aan schadeloosstelling krachtens deze afdeling. U stemt er in elk geval mee in om dergelijke zaken niet te regelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos.

Indiening van claims wegens schending van het auteursrecht

Galapagos respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vraagt zijn gebruikers hetzelfde te doen. Indien u meent dat uw werk werd gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, dan vragen we u de volgende informatie te verstrekken aan Galapagos:  

  1.  een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht,
  2.  een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u werd geschonden,
  3.  een beschrijving van de locatie op de site waar het materiaal zich bevindt dat volgens u een inbreuk vormt,
  4.  uw adres, telefoonnummer en e-mailadres,
  5.  en verklaring van u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het   auteursrecht, zijn agent of de wet.
  6.  en verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
Investeerders - Disclaimer met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Deze Site kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, zonder beperking, verklaringen met de woorden ‘gelooft’, ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘beoogt’, ‘is van plan’, ‘tracht’, ‘schat’, ‘kan’, ‘zal’, ‘zou’, ‘staat voor’, ‘is ontworpen om’, ‘blijft’, ‘potentieel’, ‘voorspelt’, ‘objectief’, ‘zou moeten’, of tegengestelde en soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële situatie, prestaties of realisaties van Galapagos of de resultaten van de sector, beduidend verschillen van enige historische of toekomstige resultaten, financiële situatie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Gelet op deze onzekerheden raden we u aan om niet te veel te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. U mag deze verklaringen niet beschouwen als een verklaring of garantie van ons of enige andere persoon dat we onze doelstellingen en plannen binnen een bepaald tijdsbestek of überhaupt zullen bereiken. Deze toekomstgerichte verklaringen gaan pas in vanaf de datum van publicatie en u dient alle toekomstgerichte verklaringen op deze Site te lezen met dien verstande dat onze toekomstige resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van wat we verwachten. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken om een wijziging weer te geven van zijn verwachtingen met betrekking tot deze verklaringen of van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, tenzij de wet of regelgeving dat vereist. Al onze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan deze waarschuwingen.

Medische informatie

De Site kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. De informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of een andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Het is niet de bedoeling dat u de informatie op de Site gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid, conditie of een ziekte. Hiervoor dient u altijd een dokter of andere beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg te raadplegen.

Algemeen

Met uitzondering van hetgeen hierin is bepaald, vormen deze Algemene Voorwaarden de gehele overeenkomst tussen Galapagos en u met betrekking tot dit onderwerp. We kunnen naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele Algemene Voorwaarden te bekijken en op de hoogte te zijn van eventuele herzieningen waaraan u gebonden bent. Sommige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide wettelijke bepalingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina’s van deze Site bevinden. De partijen komen overeen dat alle geschillen, vorderingen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en die niet in onderling overleg in der minne worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen (België) en zullen worden onderworpen aan het Belgische recht. Als u vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via legal@glpg.com of Galapagos, Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, België, Ter attentie van: Juridisch adviseur.

Hebt u nog vragen over Galapagos of wenst u om welke reden dan ook contact op te nemen met Galapagos, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.