Privacyverklaring


Galapagos Biopharma Belgium BV, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen (‘het bedrijf’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘Galapagos’) vindt uw privacy belangrijk. Daarom willen we transparant zijn over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gegevens gebruiken. Voor de persoonsgegevens die via deze website (de ‘Site’) verzameld worden, treedt Galapagos op als verwerkingsverantwoordelijke. Op die manier hebben we de controle over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

Bovendien willen we u op de hoogte brengen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring licht toe hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via de Galapagos website die door het Bedrijf wordt beheerd, of de persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van het verlenen van ondersteuning of andere diensten (‘Diensten’), en hoe wij deze gegevens beschermen. We raden u ten zeerste aan deze Privacyverklaring te lezen en bij vragen contact met ons op te nemen via dpo@glpg.com.

We bevestigen dat persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Belgische, Europese en relevante privacywet- en regelgeving van de Verenigde Staten, inclusief de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens -Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die we verzamelen

Het raadplegen van de niet-promotionele delen van de Site houdt niet in dat er actief gegevens over u worden verzameld. U kunt dus vrij door de Site navigeren, zonder dat u ons uw gegevens hoeft te verstrekken.

Sommige delen van de Site kunnen echter promotionele inhoud bevatten. De toegang tot deze delen van de Site is voorbehouden aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Wanneer u toegang wenst tot de promotionele delen van de Site, verzamelen wij uw titel, uw identiteit, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, uw specialiteit, uw RIZIV-nummer en uw professionele e-mailadres. Uw gegevens worden vergeleken met onze interne databases om er zeker van te zijn dat u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent. U kunt uw profiel ook verrijken door uw telefoongegevens en uw contactvoorkeuren aan te geven.


Regelgevend karakter voor de gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens is van regelgevende aard en het niet verstrekken van uw gegevens zal uw toegang tot de promotionele secties van de Site verhinderen. U zult vrije toegang hebben tot de andere delen van de Site zonder toegangsbeperkingen.

Voor welke doeleinden gebruiken we de informatie die we

We verzamelen uw gegevens om u toegang te geven tot de promotionele delen van de Site, in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.


Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van uw Gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen).

Contact

Op de Contactpagina vindt u de kantooradressen, e-mailadressen en telefoonnummers waarop u contact met ons kunt opnemen. Door contact met ons op te nemen verstrekt u ons mogelijk persoonsgegevens, naast de andere informatie met betrekking tot uw vraag of verzoek. Op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen we contact met u opnemen in antwoord op uw vraag om de gevraagde diensten te leveren. Naargelang van uw voorkeur nemen we contact met u op via e-mail of telefoon.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de informatie die we hebben geregeld herzien en nagaan of er nog een juridische of zakelijke noodzaak is om deze op te slaan.

Om het Bedrijf te beschermen tegen rechtsvorderingen of om te reageren op mogelijke vragen, kunnen bestanden worden opgeslagen in back-ups van het Bedrijf of in de archieven in overeenstemming met de geldende verjaringstermijnen. Deze gearchiveerde kopieën zullen alleen door het Bedrijf worden gebruikt indien dit strikt vereist is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en kunnen in dergelijke situaties worden gedeeld met juridische adviseurs.


Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om de volgende rechten uitoefenen: 

 • Recht op toegang
  U kunt toegang vragen tot alle verzamelde persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaarperiode) voor inspectie. 
 • Recht op rectificatie, wissing en beperking
  U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en, in bepaalde omstandigheden, om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. U hebt bovendien het recht om in bepaalde omstandigheden te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om toestemming in te trekken
  Als de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft echter geen invloed de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór deze werd ingetrokken.
 • Recht om een klacht in te dienen
  Als u op enig moment van mening bent dat wij inbreuk hebben gemaakt op uw privacy, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont. De contactgegevens van de Europese toezichthouders vindt u hier: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta- political/files/national-data-protection-authorities-jan_2018_en.pdf

 Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Galapagos’ Data Protection Officer, dpo@glpg.com. Na controle van uw identiteit en van de rechten van de betrokkenen zullen wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, tenzij dit volstrekt onredelijke maatregelen vereist (bv. technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of extreem duur). We kunnen onredelijk repetitieve of systematische verzoeken weigeren te verwerken.  

 

Voorwaarden voor het delen van informatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door moeder- of dochterondernemingen of filialen binnen de bedrijfsfamilie van Galapagos NV, partnerentiteiten en leveranciers en dienstverleners die we kunnen inhuren om ons bij te staan. We zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan iemand anders doorgeven, behalve (a) aan opvolgers die onze activiteiten voortzetten, of (b) wanneer de wet dat vereist. We delen uw persoonsgegevens alleen met leveranciers op de manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden niet zonder uw toestemming verkocht, verhandeld of overgedragen aan externe partijen, behalve in gevallen waarin wij persoonsgegevens delen voor Diensten die van tijd tot tijd beschikbaar zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hieronder beschreven situaties:

• We kunnen persoonsgegevens vrijgeven aan bevoegde personeelsleden of externe contractanten die we in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren en voor zover we informatie met hen moeten delen om onze activiteiten uit te voeren of om u producten, diensten en aanbiedingen te leveren. Tenzij anders aan u gecommuniceerd, hebben onze gemachtigde personeelsleden niet het recht om persoonsgegevens die wij met hen delen te gebruiken op een andere manier dan noodzakelijk om met ons te werken. U stemt hierbij in met het delen van de persoonsgegevens die we voor bovenstaande doeleinden van u verzamelen.

• We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken, of om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

Internationale overdracht

Voor gebruikers die in de Europese Economische Ruimte (“EER”) wonen, kunnen de gegevens die wij van u verzamelen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken.

Als we gegevens overdragen buiten de EER, zorgen we dat de volgende veiligheidsmaatregelen worden nageleefd:

• De gegevens worden overgedragen aan een niet-EER-land dat volgens de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau heeft.

Er wordt een overeenkomst inzake gegevensoverdracht en gegevensverwerking afgesloten met gelieerde ondernemingen van Galapagos of derden om ervoor te zorgen dat zij hetzelfde beschermingsniveau garanderen als hetgeen vereist is binnen de EER.

Informatiebeveiliging

Wij verbinden ons ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen. Daarom nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot onze werknemers, personeelsleden, contractanten of vertegenwoordigers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor de uitvoering van de taken die we hun hebben opgelegd. Alle gegevens die door onze Diensten worden verzameld, worden door ons opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde database. Alleen wij en onze eventuele externe verwerkers hebben toegang tot deze database.

We beschermen de aan ons verstrekte persoonsgegevens met redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Hoewel wij en onze externe verwerkers standaard beveiligingsmaatregelen implementeren, kunnen we de fysieke of elektronische beveiliging van de servers en databases waarop de Diensten worden gehost niet garanderen. We eisen van onze partners met wie we uw informatie delen dat ze akkoord gaan met de beveiligingsvereisten in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u kopieën maakt van informatie van de Diensten, kunnen we de veiligheid en privacy van de informatie in dergelijke kopieën niet beschermen.

Minderjarigen

OnzeOnze Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we weten dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we redelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie uit onze systemen te verwijderen en de betrokken account af te sluiten.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Eventuele wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden aangegeven door vermelding van de ingangsdatum en het versienummer. Als u onze sites blijft gebruiken nadat onze Privacyverklaring is gewijzigd, geeft u aan dat u instemt met deze nieuwe informatie.Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herzien. Eventuele wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden aangegeven door vermelding van de ingangsdatum en het versienummer. Als u onze Sites blijft gebruiken nadat onze Privacyverklaring is gewijzigd, geeft u aan dat u instemt met deze nieuwe informatie.

Juridische disclaimers – VOOR INWONERS EN BURGERS VAN DE VS

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken in de volgende omstandigheden: om te voldoen aan onze wettelijk verplichtingen; als we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen; om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces in verband met ons of onze Diensten; of in het kader van een feitelijke of voorgestelde bedrijfstransactie of insolventieprocedure betreffende alle of een deel van de activiteiten of activa waarop de informatie betrekking heeft. Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden overgedragen naar de Verenigde Staten en daar worden verwerkt. Omdat sommige rechtsgebieden bepaalde beperkingen of aansprakelijkheidsdisclaimers niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met: dpo@glpg.com.